Knižné kluby

Sme tu preto, aby deti čítali.

Ochrana osobných údajov a súkromia

KTO SME A NA KOHO SA MÔŽETE OBRÁTIŤ VO VECIACH OCHRANY VÁŠHO SÚKROMIA

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete za nižšie uvedenými účelmi, sú spracúvané našou spoločnosť Albatros Media Slovakia s.r.o.. so sídlom Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 46106596, DIČ: 2023240274, IČ DPH:SK2023240274, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 71824/B (ďalej len „naša spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“). S Vašimi osobnými údajmi nakladáme v medziach všeobecne záväzných právnych predpisov a dbáme na to, aby nedošlo k neoprávnenému nakladaniu, prípadne k ich zneužitiu. Vaše súkromie si vážime a rešpektujeme ho.

Niektoré z Vami poskytovaných údajov majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon"). Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme Vám nemohli poskytnúť naše služby, uzavrieť s Vami zmluvný vzťah a plniť si povinnosti z neho vyplývajúce.

V prípade, Vašich otázok týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov, prípadne pri uplatňovaní Vašich práv uvedených v odseku „Poučenie o vašich právach“ a v odseku „Právo namietať“ sa neváhajte na nás obrátiť. Na uplatnenie práv prosím využite formulár. V prípade otázok ochrany Vášho súkromia, sa na nás obráťte na niektorí z nižšie uvedených kontaktov:

E-mail: [email protected]

Telefón: +420 261 397 200

V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že môžeme chcieť, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali svoju totožnosť, aby sme si mohli overiť Vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenia, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?

Na vybavenie Vašej objednávky (teda na uzavretie kúpnej zmluvy a plnenia tejto zmluvy) od Vás budeme potrebovať niekoľko údajov, pričom niektoré majú povahu osobných údajov. Za účelom vybavenia objednávky od Vás budeme potrebovať:

 • meno a priezvisko,
 • názov a adresu školy,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo

Údaje nám poskytujete dobrovoľne avšak bez vyššie uvedených osobných údajov nie je možné zmluvu medzi Vami a našou spoločnosťou uzavrieť. Tieto údaje slúžia na Vašu identifikáciu, na vystavenie účtovných dokladov ako aj na doručenie Vašej objednávky.

Okrem údajov potrebných na vybavenie Vašej objednávky v prípade, že ste u nás registrovaní, spracúvame tiež login (prihlasovacie meno) a heslo k Vášmu účtu.

 

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Berte prosím, na vedomie, že vyššie uvedené údaje spracovávame na účely:

 • vybavenia a doručenia vašej objednávky. Na tieto účely sa Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, nevyžaduje. Vami poskytnuté osobné údaje  sú  nevyhnutné na uzavretie kúpnej zmluvy, na plnenie zmluvných povinností - vybavenie objednávky, dodanie tovaru, fakturácia a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán.
 • archivácie, ktorá je potrebná na splnenie povinností vyžadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • priameho marketingu. Na Váš e-mail Vám budeme zasielať informácie o našich novinkách, zľavách na ponúkaných knihách v akejkoľvek forme. Spracúvanie osobných údajov na účely marketingu je založené na právnom základe oprávneného záujmu, nakoľko medzi nami existuje právny vzťah založený zmluvou. Z odberu noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť priamo v spodnej časti e-mailu, ktorý obsahuje newsletter alebo zaslaním e-mailu na našu e-mailovú adresu [email protected]. Po odvolaní súhlasu bude Vaša e-mailová adresa z našej databázy newsletterov vymazaná.

Na vyššie uvedené účely sa Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov nevyžaduje.

 

DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spracúvame a uchovávame v závislosti od účelu. V prípade spracúvania osobných údajov za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu alebo oprávneného záujmu Vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania týchto účelov a následne aj po ich ukončení podľa lehôt vyžadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Starostlivo si vyberáme svojich partnerov, ktorým Vaše dáta zverujeme a ktorí sú schopní zabezpečiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k vašim údajom či k ich inému zneužitiu.

Vaše osobné údaje môžu byt v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté a sprístupnené najmä materskej spoločnosti Albatros Media a.s., Na Pankráci 30, 140 00 Praha a správcom, s ktorými má naša spoločnosť uzatvorené zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Správcovia sú subjekty, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky, alebo sú to partnerské subjekty, ktoré Vás informujú o našich novinkách a našich produktoch alebo ide o dodávateľov IT služieb.

 

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom, máte v zmysle Zákona, najmä nižšie uvedené práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Právo na opravu osobných údajov
 • Právo na výmaz osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Právo na prenosnosť osobných údajov
 • Právo nebyť subjektom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

 

PRÁVO NAMIETAŤ

Okrem práv uvedených vyššie Vám tiež patrí právo namietať.  Čo toto právo pre Vás znamená?

Ak by sa Vám už nepáčilo, že od nás čas od času dostanete nejaké obchodné oznámenia či inú informáciu o novinkách v našom portfóliu produktov a služieb máte možnosť namietať proti ďalšiemu spracovávanie Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu. Ak tak urobíte, na tento účel už Vaše údaje spracovávať nebudeme a ďalšie obchodné oznámenia a newslettre Vám už zasielať nebudeme. Bližšie informácie o tomto práve nájdete najmä v ust. § 27 Zákona.

 

PORUŠENIE VAŠICH PRÁV

Zároveň Vás informuje, že v prípade podozrenia, že Vaše osobné údaje sú spracúvané neoprávnene, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk) sťažnosť podľa ust. § 100 zákona.

V Bratislave dňa 28.03.2018